Alle Sprecher in Chinesisch

Gaojun Cao
Kevin Chen
Bin Chuen Choi
Yu Fang
Dr. Chuanjie Huang
Jun Liu
Danxia Luo
Xiao Shen
Xiuxia Tang-Greiß
Joya Wang
Celine Zhang